Software interface introduction

 

အဆင့် - ၁


         Software ကိုစစ၀င်ခြင်း မြင့်တွေ့ရတဲ့ Login Page ပဲဖြစ်ပါတယ် , Page ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ ကိုလိုခြင် တဲ့ဘာသာစကားကိုရွှေးခြယ်နိုင်ပါတယ်, Software ကိုစစခြင်းသုံးတဲ့သူဆိုရင် Account -  admin   , Password - admin  ,  ကိုရိုက်ထည့်ပြီး  Login  ကိုနှိပ်ပြီး၀င်လို့ရပါတယ်  သို့မဟုတ်  Exit ကိုနှိပ်ပြီးထွက်လို့ရပါတယ်
အဆင့် - ၂ 


  1. Sale : အရောင်းပိုင်း ဆိုင်ရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်  
  2. Purchase : အ၀ယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
  3. Stock : ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
  4. Cash : ငွေစာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားလုံးကို ထိန်းချုပ်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
  5. Employee : ၀န်းထမ်းကိုစီမန်ခန့်ခွဲ သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
  6. Report : အစီရင်ခံစာအားလုံးကို စီမန်ခန့်ခွဲ နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်
  7. Setting : Software ရဲ့အချက်အလက်ကို စီမန်ခန့်ခွဲ နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်

Comments